Wykładowcy

uovladislavia-wykladowcy-walter-wegner

Dr Wegner Walter

Uzyskał stopień magistra astronomii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1964 r. Pracę zawodową w średnim szkolnictwie zawodowy rozpoczął jako nauczyciel fizyki i matematyki w Bydgoszczy. W okresie tych 10 lat pracy zawodowej kontynuował swoje zainteresowania naukowe związane z pracą magisterską podejmując współpracę z Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach. Efektem tej współpracy były publikacje naukowe i obrona pracy doktorskiej nauk fizycznych o specjalności astrofizyka obronionej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK w Toruniu w 1975 r. Od 1973 r. do 2004 r. pracował jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Bydgoszczy, przemianowanej kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Akademię Bydgoską i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, prowadząc wykłady, ćwiczenia rachunkowe, laboratoryjne, seminaryjne, z fizyki, astronomicznych podstaw geografii, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i teorii gier. Efektem pracy zawodowej było kierowanie około 50 prac magisterskich z zakresu statystyki i rachunku prawdopodobieństwa i recenzowanie kilkadziesiąt prac licencjackich. Jest autorem 3 wydań dwutomowego skryptu z fizyki dla studentów Wychowania Technicznego, 2 wydań skryptu do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki. W 2002 r. opracował ponad 2000 zadań z algebry i arytmetyki oraz geometrii dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum i fizyki dla gimnazjum. Ukazały się one na płytach CD w wersji audio z udziałem lektora autora tych zadań (www.Bookmedia.net). Jest autorem 2 monografii z zakresu badań fizyki materii międzygwiazdowej. Jest recenzentem 2 prac z listy filadelfijskiej. Jego dorobkiem naukowym są 62 publikacje, w tym 19 znajdujących się na liście filadelfijskiej, liczba ich cytowani wynosi 507 (styczeń 2016 r.). Przez kilka kadencji był członkiem Rady Wydziału Matematyki i Techniki, członkiem Senatu WST we Włocławku, pełnił funkcje kierownicze: kierownik Zakładu Matematyki, kierownik Studium Podyplomowego Matematyki, kierownik Zakładu Fizyki, redaktor Problemów Matematycznych. Przez 6 kolejnych lat prowadził popularne wykłady z fizyki na tzw. Festiwalach Nauki organizowanych przez WSTiP (Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości), WST oraz KSW (dawna Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku) oraz prowadził zajęcia z fizyki dla przyszłych studentów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, współzałożycielem bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 1993 i 1994 kierował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy 3 uczelnianymi grantami. Realizował pod kierownictwem Prof. dr hab. Jacka Krełowskiego granty KBN 2P30401007, 684/2/91, 2P03D01923, 2P03D01115, N203582040, NNSFC (No. 10503011) and the Chinese Academy of Sciences. Od 1965 roku do chwili obecnej współpracuje z Instytutem Astronomii UMK w Toruniu. Wygłosił komunikaty naukowe na uniwersyteckich seminariach astronomicznych w Warszawie, Olsztynie, Gdańsku, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Opolu i Krakowie. Wygłosił komunikaty naukowe w zagranicznych ośrodkach astronomicznych: Czerkasy (Ukraina), Mozyr (Białoruś), Jena (Niemcy), Garching (Niemcy), Wyszegrad (Węgry), Boulder (USA) oraz Zermatt (Szwajcaria). Wspólnie z doc. dr T. Jędryką zorganizował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy ogólnopolską konferencję matematyków – probabilistów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Otrzymał 4 nagrody rektorskie. Posiada Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej oraz Jubileuszowy Medal Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.


uovladislavia-wykladowcy-halina-bugajska

Mgr Halina Bugajska

Kierownik Laboratorium Chemicznego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując stopień magistra chemii. Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu BHP. Brała i bierze czynny udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i projektach uzyskując stosowne certyfikaty, podnoszące kwalifikacje zawodowe (np. kurs Pomocy Przedmedycznej, kurs Pozyskiwania Funduszy Unijnych). Pracę zawodową rozpoczęła w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Włocławku jako asystent epidemiologii. Od 2000 roku pracuje w Kujawskiej Szkole Wyższej (dawnej WSHE), jako kierownik uczelnianego laboratorium chemicznego, główny specjalista do spraw BHP oraz wykładowca. Realizuje liczne projekty badawcze z zakresu ochrony środowiska, udokumentowane publikacjami w zeszytach naukowych WSHE ( np. „Badanie Czystości Wód Zalewu Włocławskiego i Dolnej Wisły” oraz „Wpływu składowiska odpadów w Machnaczu na stan wód gruntowych” itp.). Współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu. Pozyskuje dla Kujawskiej Szkoły Wyższej, fundusze na edukację proekologiczną. Współpracuje z Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku. Jest inicjatorem i wykonawcą różnych proekologicznych przedsięwzięć oraz autorką licznych artykułów do „Ekowieści”. W 2014 roku została odznaczona brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.


uovladislavia-wykladowcy-slawomir-kukielczynski

Mgr Sławomir Kukiełczyński

Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy, kierunek pedagogika kulturalno-oświatowa. Podczas studiów współpracował ze Studencką Agencją Radiową, prowadząc autorskie programy muzyczne. W roku 1989 ukończył studia podyplomowe o kierunku „ Wiedza o społeczeństwie i religioznawstwo”. Swoją kolejną przygodę z radiem, rozpoczął w 1992 roku, gdy wszedł w skład zespołu redakcyjnego, organizującego pierwszą, komercyjną rozgłośnię radiową we Włocławku, Radio „W”. Od 1993 do kwietnia 1995 roku, pełnił funkcję redaktora naczelnego rozgłośni. W maju tego samego roku, rozpoczął starania o uzyskanie koncesji na nadawanie telewizji kablowej „TV Kujawy” we Włocławku. Pełniąc przez rok funkcję redaktora naczelnego, zbudował podstawy dla działalności lokalnej telewizji. W roku 1998 rozpoczął współpracę z ośrodkiem regionalnym TVP, w Bydgoszczy. Przez ponad trzy lata jako korespondent, realizował materiały telewizyjne dla Magazynu Informacyjnego „Zbliżenia”, redakcji TAI oraz redakcji Dziennika Krajowego. W latach 1999-2001, współpracował z redakcją informacji telewizji POLSAT. Charakterystyczny głos Sławomira Kukiełczyńskiego, można było usłyszeć w reportażach, autorstwa Leszka Ciechońskiego, realizowanych dla II Programu TVP. Jego umiejętności, wiedza oraz doświadczenie, służyły studentom Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, gdzie w okresie 2002-2008, prowadził warsztaty dziennikarskie. W latach 2010 – 2013 prowadził Szkołę Public Relations „PRobo”, która oferowała kursy i szkolenia dotyczące prezentacji i autoprezentacji, usługi z zakresu budowania wizerunku osób i marki firmy, warsztaty z mowy ciała i wystąpień publicznych oraz doradztwo dotyczące obsługi biura prasowego, reklamy, marketingu i public relations. Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.


uovladislavia-wykladowcy-danuta-nowicka

Dr Danuta Nowicka

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; doktorat uzyskała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała w Instytucie Matematyki i Fizyki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, gdzie kierowała Zakładem Matematyki. Lubi matematykę i lubi przekonywać do niej inne osoby. Wielokrotnie prowadziła wykłady na konferencjach dla nauczycieli, wykłady dla dzieci na Uniwersytecie I Wieku, warsztaty w bydgoskim Pałacu Młodzieży. Była konsultantem merytorycznym programu unijnego obejmującego uczniów szkół trzech województw.


uovladislavia-wykladowcy-joanna-skiba

Mgr Joanna Skiba

Kierownik Studium Języków Obcych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Neofilologii na kierunku anglistyka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczy w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach metodycznych, koordynuje projekty edukacyjne z wykorzystaniem programów unijnych ERASMUS+, Grundtvig oraz Leonardo da Vinci. Organizuje spotkania popularyzujące kulturę innych krajów. Od trzech lat ocenia merytorycznie projekty w ramach działań Rady Programowej Fundacji ANWIL dla Włocławka. Współpracuje również przy wielu projektach realizowanych przez Fundację „Vladislawia”. W roku 2015 odznaczona medalem za zasługi dla kultury polskiej.


uovladislavia-wykladowcy-katarzyna-michalska

Mgr Katarzyna Michalska

Pedagog rewalidacyjny, muzyk, nauczyciel. Absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Pedagogiki Wyższej  Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Od lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku ( 3 – 18 lat ) oraz o różnych potrzebach wychowawczych. W swojej pracy stawia na kreatywność i pomysłowość, łącząc elementy różnych dziedzin artystycznych i naukowych (muzyka, plastyka, taniec, teatr, psychologia).


uovladislawia-wykladowcy-maria-palinska

dr Maria Palińska

Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, prezes Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku, członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w roku 2006 na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska; jest nauczycielem akademickim, była promotorem (24) recenzentem (27) prac licencjackich z zakresu ochrony środowiska na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych KSW (dawniej WSHE) oraz ok 20 prac podyplomowych z zakresu BHP. Jest autorem i współautorem wielu programów edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej ekologii. Prowadzi wykłady na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych oraz Wydziale Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej, na Uniwersytetach III wieku w ramach projektu Zielona Wiedza dla Uniwersytetów III wieku z zakresu Bioróżnorodność oraz Ocieplenie Klimatu. Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych. Otrzymała III nagrodę w Trofeum Ziemia Planeta Kobiet 2011 w Fundacji Yves Rocher. Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013 za zasługi na rzecz środowiska naturalnego oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej w roku 2015.


uovladislawia-wykladowcy-iwona-muszynska

mgr Iwona Muszyńska

Jest nauczycielem z 35-letnim stażem. Absolwentka wychowania przedszkolnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy i teologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia do nauczania sztuki. Wieloletni nauczyciel i dyrektor przedszkola. Ma dobry kontakt z młodzieżą, dziećmi jak również z osobami dorosłymi. Należy do osób otwartych i kontaktowych z poczuciem humoru. Lub zajęcia artystyczne różnego rodzaju ponieważ pozwalają one jej być osobą kreatywną.Uważa, że nadawanie drugiego życia przedmiotom z odzysku jest ciekawe i inspirujące. Daje to szanse na poznanie ludzi, wymianę doświadczeń.